Hangi Ürünlerden Öşür Verilir?

Hangi ürünlerden öşür verileceği konusunda İslam alimleri şu görüşlere sahiptirler:

1- İmam Azam’a (Rh.A.) göre ekilen ve istifade edilen her üründen zekat veriler.

2- Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e (Rh. Aleyhima) göre bir yıl dayanabilecek ürünlerden zekat verilir. Zamanımızda bir çok ürün teknik imkanlar sayesinde bir yıl, hatta daha fazla dayanabilecek duruma getirilebilmektedir. Bu sebeple bir yıl dayanma şartı ile ilgili içtihadın kapsadığı ürünler konusunda yeni araştırmalara ihtiyaç vardır. İhtiyata uygun olan, herhangi bir sebeple bir yıl dayanabilecek duruma gelen ürünler için de zekat verilmesidir.

3- İmam Şafii’ye (Rh.A.) göre bir ürünün zekata tabi olabilmesi için hurma, üzüm, arpa, buğday, pirinç, mercimek gibi, gıda olması şarttır.

Kaynak:http://semerkanddergisi.com/unutulan-bir-farz-ziraat-urunlerinin-zekati-osur/

Ziraat Ürünlerinin Zekatında Nisab Var mı?

Ziraat ürünlerinin zekatında nisabın (zekattan muaf miktar) aranmayacağı görüşünde olan Ebu Hanife (Rh.A.), araziden çıkan bütün ürünlere -az olsun çok olsun- zekatın farz olduğu görüşündedir. Buna mukabil Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve diğer üç mezhebin imamları, ziraat ürünlerine zekatın farz olması için nisabın şart olduğunu açıklamışlardır.

Ziraat ürünlerinin zekatında nisabın şart olduğunu kabul eden çoğunluk İslam alimleri, bu konuda Efendimizden (A.S.) rivayet edilen bir hadisi delil olarak zikretmişlerdir: “Beş vesk miktarından az olan ürünlerde zekat yoktur.”

“Vesk” ölçü biriminin biri Irak’da, diğeri Hicaz’da olmak üzere iki farklı miktarlarda kullanımı olmuştur. Bu farklı kullanımlara göre:

- Hanefi mezhebinde ziraat ürünlerinde nisab miktarı, bir ton olarak belirlenmiştir.

- Diğer üç mezhebe göre ziraat ürünlerinde nisab miktarı, 650 kg’dır.

Bir müslümanın nisab miktarını 650 kg olarak kabul etmesi ihtiyaten daha uygun görülmüştür.

Read the rest of this entry »

Öşür ve Zekat Miktarı

Öşür ve Miktarı

Öşür, Zirai ürünlerden alınan zekatın adıdır. Öşür, Arapça bir kelimedir ve “onda bir” anlamına gelmektedir. Zirai ürünlerin zekatı, mahsulün onda biri olarak alındığından bu isim kullanılmıştır.

Zirai ürünlerin zekatı (1/10) onda birdir.

Rasul-ü Ekrem (A.S.), yukarıda geçen hadislerinde sulama hizmetinin ve masraflarının yapılması halinde bu miktarın (1/20) yirmide bir olacağını açıklamıştır. Bu konuda görüş birliği vardır.

Sulama dışındaki hizmetler ve masraflar, zekat miktarında indirim sebebi olarak kabul edilmez. Selef müctehidleri bu görüşe sahiptir.

Kaynak:http://semerkanddergisi.com/unutulan-bir-farz-ziraat-urunlerinin-zekati-osur/

Hangi Araziden Öşür Verilir?

Ziraat ürünlerinin zekatı, öşür arazisinden verilir.

Bilindiği üzere öşrün farz olması bakımından araziler iki kısma ayrılır: Öşür arazileri, haraç arazileri.

Haraç arazileri: Fetih sırasında askere dağıtılmayıp bütün müslümanlar lehine vakfedilen, yahut gayr-i Müslim sahiplerinin mülkiyetinde bırakılarak haraç vergisine bağlanan arazilerdir.

Öşür arazileri: Haraç arazilerinin dışında kalan ve müslümanların mülkiyetlerinde bulunan arazilere denir.

Günümüzde genellikle araziler, tapu veya zilyetlik yoluyla çiftçinin tam mülkü haline gelmiştir. Bu sebeple orada yetişecek zirai ürünler zekata tabi olur.

Kaynak:http://semerkanddergisi.com/unutulan-bir-farz-ziraat-urunlerinin-zekati-osur/

Kimler Öşür Vermelidir?

Zirai ürünlerin yetiştiği araziye sahip olan her müslümana öşür vermek farzdır. Bunun için büluğ ve akıl sahibi olmak şart koşulmamıştır. Yani öşür arazisine sahip olan kişi çocuk veya akıl hastası olsa dahi, ürününün zekatını verecektir.

Hanefilere göre öşür arazisinin vakfedilmesi halinde dahi öşrünün verilmesi farzdır.

Kaynak:http://semerkanddergisi.com/unutulan-bir-farz-ziraat-urunlerinin-zekati-osur/

Unutulan bir farz ziraat ürünlerinin zekatı: Öşür

Allahu Tealâ, şu ayetlerle ziraat ürünlerinden zekat verilmesini kullarından istemiştir:

“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan infak edin (hayra harcayın). Size verilse, gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır.”

Ayette geçen “infak edin” kısmından maksadın, zekat anlamını da içinde bulunduran sadaka manasında olduğu, ittifakla kabul edilmiştir.

“Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O’dur. Herbiri meyve verdiği zaman meyvesinden yeyin. Devşirilip toplandığı gün de hakkını (zekat ve sadakasını) verin, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah, israf edenleri sevmez.”

Rasulullah (A.S.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

Read the rest of this entry »

Gayri müslimlere fitre ve zekât verilir mi?

Zekât ve fitre Müslüman olmayanlara verilmez. Çünkü zekât müslim olan fakirlerin hakkıdır. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (asm):

"Zekâtı, Müslümanların zenginlerinden alıp fakirlerine veriniz."
buyurmuştur. Bunun için Müslüman olmayanlar zekâtla yükümlü değillerdir. Bu ibadet, Müslümanlara ait dini içtimai bir görevdir. Bu göreve ortaklık etmeyenlerin bundan faydalanma hakkı olamaz.

Yalnız İmam Züfer, zekâtın zımmilere (İslam idaresi altındaki gayri müslimlere) de verilemsini caiz görmüştür. Çünkü zekâttan maksad, bir ibadet yolu ile muhtaç kimseleri ihtiyaçtan kurtarmaktır. Bu maksat da, fakir zımmilere zekâtı vermekle elde edilir. Bununla beraber nafile sayılan sadakaların zımmilere verilebileceğinde ittifak vardır.

Ayrıca kalbleri İslâm'a ısındırılacak olan gayri müslimlere de zekât ve fitre verilebilir.

Read the rest of this entry »

Yatırım amacıyla edinilmiş mülkün zekâtı nasıl verilmelidir?

- Ticaret, yatırım, paranın değerini koruma gibi amaçlarla edinilmiş ev, arsa gibi istenildiği zaman hemen satılamayan ve fiyatı da zaman içinde değişen mal varlıklarının zekâtı, satılmadığı sürece "maliyeti ile rayiç bedelinin ortalaması" üzerinden ödenmelidir.

Kaynak:http://sonpeygamber.info/prof-dr-hayrettin-karaman-sorularinizi-yanitliyor

Yıllık olarak hesaplanan zekât, yıl içinde kısım kısım ödenebilir mi?

- Zekât hesaplandıktan sonra yıl içinde peyderpey ödeniyorsa ve bu arada enflasyon da oluyorsa bu farkı da ödemek gerekir. Mesela yıl başında bir milyar zekât borcu hesaplanır ve bu, altı ay sonra ödenirse ve bu esnada %50 enflasyon olmuşsa bir buçuk milyar ödeme yapılması gerekir.

Ödemeyi ertelemenin sebebi de zekâtı verecek olanın değil, yoksulun menfaati gereği olmalıdır. Azar azar vermenin daha yararlı olması, layık olanı bulmak için beklemek caiz olan erteleme sebeplerine örnektir.

Kaynak:http://sonpeygamber.info/prof-dr-hayrettin-karaman-sorularinizi-yanitliyor

Zekât ibadetini karı-kocadan hangisi yerine getirir?

Servet kiminse zekât da ona düşer. Kadının normal olarak takıp kullandığı takılara zekât ve kurban gerekmez. Bunun dışında kalan tasarruf altını, para veya ticari mal, nisap miktarına ulaşırsa zekât verilir. "Nisap miktarı, 85 gram altın veya bunun karşılığındaki para veya ticaret malıdır" diyenler, hatta 200 dirhem (640 gr.) gümüşü ölçü alanlar vardır; ama bize göre doğrusu, normal nüfuslu bir ailenin bir yıllık geçimini karşılayan miktardır.

Kaynak:http://sonpeygamber.info/prof-dr-hayrettin-karaman-sorularinizi-yanitliyor

İşveren işçisine zekât verebilir mi?

Geçim sıkıntısı çeken işçilere (yani ücret aldığı halde yine de yoksul olan, zekât ödemekle yükümlü olacak kadar zengin olmayan, bu sebeple de zekât alması caiz olan işçilere) yapılan ve ücrete dahil edilmeyen ödemeler zekât yerine geçer. İşçi alınırken, "ücreti düşük veriyoruz ama zekât da vereceğiz" denilmedikçe işçiye verilen zekât, ücret yerine geçmez ve bir sakınca yoktur.

Kaynak:http://sonpeygamber.info/prof-dr-hayrettin-karaman-sorularinizi-yanitliyor

Zekatla İlgili Ayetler

Zekatla alakalı otuz ayet:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adı ile

Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.( BAKARA SURESİ – 43 )

--------------------------------------------------------------------------------

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adı ile

Hani, biz İsrailoğulları’ndan, “Allah’tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekâtı vereceksiniz” diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç, yüz çevirerek sözünüzden döndünüz.( BAKARA SURESİ – 83 )

--------------------------------------------------------------------------------

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adı ile

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. ( BAKARA SURESİ – 110 )

Read the rest of this entry »

Zekat verirken nasıl niyet edilir?

Verilen bir zekatın sahih olabilmesi için, zekatı verirken veya onu ayırırken niyetin bulunması şarttır. Bu esastan şu meseleler doğar:

1)Zekatı fakire verirken veya zekat için bir mal ayırırken bunun zekat olduğunu kalp ile niyet etmek gerekir. Dil ile söylenmesi gerekmez. Öyle ki, bir malı fakire zekat niyeti ile verirken bunun bir bağış veya bir borç olarak verildiğini dil ile söylemek zekata engel değildir.

2)Bir mal fakire niyetsiz olarak verilince bakılır: Eğer mal henüz fakirin elinde bulunuyorsa, zekata niyet edilmesi yeterlidir. Fakat elinden çıkmış ise, niyet edilmesi yeterli değildir.
Yine, bir kimse, bir adamın malından onun adına zekatını verdiği zaman, o kimse buna rıza gösterirse bakılır: Eğer o mal fakirin yanında mevcut bulunuyorsa, bu zekat sahih olur; değilse olmaz.

Read the rest of this entry »

Hangi mallara zekat düşmez?

Açıklaması şu şekildedir:

Haceti asliyye denilen, zaruri ihtiyaç sayılan şeyler zekat nisabına dahil değildir.
İçinde oturduğu evi, ev eşyası, giydiği elbiseler, bineği, hizmet için olan köle, kullanılan silah, kendisine ve ailesinin yiyeceği ve ilim ehlinin kitapları, ve sanatkarın takımları. Ehlinden başkasında bulunan kitaplar haceti asliyye değildir.

Altın ve gümüşün dışındaki her türlü zinet eşyası(inci, yakut, zümrüt gibi),ticaret için olmamak kaydıyla zekat nisabına dahil olmaz. Altın ve gümüş ticaret için bulundurulmayıp, zinet(takıve süs) için olsa veya evde kap kacak, süs eşyası gibi kullanılan bir şey olsa bile altın ve gümüş zekata tabi olur.

Bir kimse altın ve gümüşü ailesine nafaka diye tayin etse (biriktirse)yinede ona zekat düşer.

Read the rest of this entry »

Hangi mallara ve ne oranda zekat verilir?

Dağılım şu şekildedir:

Altın ve Gümüş (Ziynet olarak veya mal olarak) %2.5

Madeni veya kağıt para %2.5

Ticaret malları %2.5

Toprak ürünleri;
Doğal Sulama Ürünlerinde %10, Emek ile sulanan Ürünlerde %5

Bal %10

Maden ve Define %20

Deniz Ürünleri %20

Hayvanlar miktar ve türüne göre hesaplanır:
Tüm hayvanlar için, çoğunluk zamanı merada otlayanlara zekat verilir.

Deve adedine göre:
5-9 için 1 ad koyun
10-14 için 2 " "
15-19 için 3 " "
20-24 için 4 " "
25-35 için 1 ad iki yaşında dişi deve
36-45 için 1 ad üç yaşında dişi deve
46-60 için 1 ad dört yaşında dişi deve
61-75 için 1 ad beş yaşında dişi deve
76-90 için 2 ad üç yaşında dişi deve
91-120 için 2 ad beş yaşında dişi deve
121'den sonra tekrar baştan başlanır.

Koyun:
1-39 zekattan muaftır
40-120 için 1 koyun
121-200 için 2 koyun
201-399 için 3 koyun
400-500 için 4 koyun

Sığır:
1-29 zekattan muaftır
30-40 için 1 ad iki yaşına basmış erkek veya dişi buzağı

Read the rest of this entry »

sponsorlu bağlantılar